четвъртък, 12 октомври 2017 г.

Провизиите в счетоводството

       Провизиите са  задължения, поети по силата на договорен или правен ангажимент. Макар и да не са нов отчетен обект, все още представляват известна трудност за практиката. 
      Съгласно националните и международните счетоводни стандарти, провизиите са задължения, които се характеризират с несигурност относно времето или сумата за погасяването им. Наред с дългосрочните и краткосрочните задължения, провизиите влизат в състава на пасивите на предприятието, защото реално съществуват към датата на баланса. 
     Начисляването на провизии за покриване на бъдещи плащания води до отчитане на разход. Той следва да бъде отнесен по направления на дейността в зависимост от характера на провизираното задължение.
       Вижте повече за отчитането на разходите за провизии по направления на дейността.

вторник, 25 април 2017 г.

Как да бъдем успешни - Счетоводни услуги от DG Account: счетоводство, данъци, ТРЗ, финансов анализ

Как да бъдем успешни - Счетоводни услуги от DG Account: счетоводство, данъци, ТРЗ, финансов анализ

Събития след датата на баланса - Счетоводни услуги от DG Account: счетоводство, данъци, ТРЗ, финансов анализ

Събития след датата на баланса - Счетоводни услуги от DG Account: счетоводство, данъци, ТРЗ, финансов анализ


Съгласно НСС 10 събития след датата на баланса са събития, които възникват между датата към която е изготвен отчетът и датата, на която е утвърден за публикуване. Събитията след датата на баланса се разграничават в две групи:
  • събития, които доказват условия, съществували към датата на баланса;
  • събития, които са показателни за условия, възникнали след датата на баланса...

понеделник, 24 април 2017 г.

Нашата визитка

Ди Джи Акаунт предлага комплекс от счетоводни услуги за юридически лица, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, самоосигуряващи се лица и др.
Научете повече за нашите услуги:
Предлагаме пълно счетоводно обслужване на фирми и физически лица. При нас ще получите ежемесечно абонаментно обслужване, еднократни счетоводни услуги и консултации
Извършваме всички необходими услуги за управлението и администрирането на персонала:  изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, допълнителни споразумения; регистрация
Предлагаме пълно обслужване по повод на изчисляването, декларирането и внасянето на дължимите данъци, според вида на дейността на предприятието
Ние предлагаме комплекс от процедури във връзка с годишното счетоводно приключване, изготвянето на годишния финансов отчет и данъчната декларация и представянето им на необходимите институции
Ако имате идея и планирате да започнете собствен бизнес ние Ви предлагаме своето сътрудничество във връзка с регистрация на Вашата нова фирма
Извършваме анализ на финансовото състояние, който включва анализ на активите, пасивите и капитала на фирмата, анализ на приходите, разходите и паричните потоци. Чрез показатели за ликвидност, платежоспособност, рентабилност се установяват силните и слабите страни на бизнеса

Нашата визитка

Ди Джи Акаунт предлага комплекс от счетоводни услуги за юридически лица, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, самоосигуря...